Coca-Cola _ Audit Cooler

Dự án audit cooler cho Coca-Cola được TEN Group thực hiện tại hơn 80,000 điểm trên toàn quốc