Bộ thông tin truyền thông Việt Nam – Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chuẩn CMMI và ISO 27001

Bộ thông tin truyền thông Việt Nam – Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chuẩn CMMI và ISO 27001