Bộ thông tin truyền thông – Hội thảo triển khai kế hoạch 2013

Bộ thông tin truyền thông – Hội thảo Triển khai kế hoạch năm 2013 – Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức áp dụng chuẩn CMMI và ISO2700